VOORWOORD

“En plots zag de wereld er anders uit”

Eind 2019 heeft Trema Kinderopvang en Welzijn haar jaarplan voor 2020 vastgesteld. De eerste maanden worden als gebruikelijk besteed aan de afronding van het vorig (boek)jaar. Vanaf maart is de focus dan in zijn geheel gericht op het behalen van de geformuleerde doelen in het jaarplan.
Half maart werden we echter, zoals eenieder, voor een enorme uitdaging geplaatst waarvoor geen enkel draaiboek bestond. Clichés zijn vaak waar en dat hebben we ervaren. Want: in tijden van crisis weet je wat je aan elkaar hebt en elke crisis biedt ook kansen.


De overheid bepaalde deels het kader en de beperkingen en plaatste zowel de kinderopvang als de welzijnssector op de lijst van de vitale beroepen. De kunst was de dienstverlening van de kinderopvang en het sociaal werk aan te passen binnen de beperkingen en opgelegde maatregelen. Dat was in de beginperiode wat zoeken en onwennig, maar is dankzij een enorme inzet en betrokkenheid van alle medewerkers bij Trema goed gelukt. Voor wat niet mocht doorgaan zijn alternatieven bedacht.


Het is geweldig te ervaren dat een basishouding van kijken naar mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden, je ver kan brengen.
Zoals de zorgsector op extra waardering voor het dagelijks werk kon rekenen, hebben ook wij ervaren dat ons werk er echt toe doet. Kinderen en ouders misten de reguliere opvang en de pedagogisch medewerkers - en vice versa - en de inwoners in ons werkgebied misten de ontmoetingen en activiteiten.


Gedurende het jaar kwam er wat gewenning aan de nieuwe situatie waarin niet alles kon of mocht. Al met al hebben we er het beste van gemaakt. Met de gemeenten Altena en Geertruidenberg staan we als brede welzijnsinstelling gezamenlijk voor de opgave om vorm te geven aan de basisvoorzieningen in het sociaal werk. De wens blijft om richting een meerjarige financieringsafspraak te gaan om de basistaken te kunnen borgen voor een langere periode. Dit geeft meer zekerheid. Maar er zijn tekorten in de financiering van het sociaal domein bij beide gemeenten en als gevolg daarvan hebben we te maken met taakstellende bezuinigingsopdrachten.


Naast de inzet van de medewerkers van Trema is er een grote groep vrijwilligers betrokken bij de organisatie. Er meldden zich nieuwe vrijwilligers in de periode dat eigen werkzaamheden vanwege de lockdown uitvielen, maar ook hebben vrijwilligers vanwege eigen kwetsbaarheid hun inzet tijdelijk moeten staken. ‘Saamhorigheid en iets betekenen voor de ander’, dat is waar het om gaat bij vrijwilligerswerk.


Dit jaarverslag geeft een overzicht van het afgelopen bijzondere jaar. Het laat niet alleen de waarde zien van Trema als organisatie, maar ook de betekenis van de medewerkers voor de inwoners van ons werkgebied. Naast veel leesplezier wens ik u allen een goede gezondheid en welzijn toe.

Veel leesplezier!

Marjolijn Wilschut

Directeur-bestuurder Trema

 

FotoMarjolijn.png
 
KDV-lockdown.png
KDV-actieve.png
KDV-vve.png
KDV-WG.png
KINDEROPVANG

Wat als een rustig jaar begon, veranderde vanaf maart in een roerige tijd, waarin de kinderopvang tot twee keer toe te maken kreeg met een harde lockdown. De deuren gingen dicht en we boden slechts noodopvang aan kinderen van ouders met cruciale beroepen of in kwetsbare omstandigheden. Een noodzakelijke en bijzondere situatie, waarin medewerkers inventief bleken en op zoek gingen naar mogelijkheden.  Locaties zijn opgeknapt, opgeruimd, of kregen een schilderbeurt. Medewerkers waren creatief in een aanbod om op afstand contact te houden met alle kinderen thuis. Kinderen kregen knutselpakketjes aan huis gebracht, speelden online quizzen met medewerkers en er zijn mooie filmpjes gedeeld. Kortom, we zaten niet stil. 

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Naast de beproevingen van noodopvang en lockdown hadden we ook andere uitdagingen. Vanaf augustus 2020 stond de uitbreiding van het gesubsidieerde aanbod van Voorschoolse Educatie naar 960 uur per jaar voor de doelgroep peuters tussen 2,5 tot 4 jaar gepland. Deze uitbreiding heeft als doel om kansgelijkheid voor jonge kinderen te creëren en hun ontwikkelingsmogelijkheden te stimuleren. In de Gemeente Geertruidenberg, de locatie Rembrandtlaan in Raamsdonkveer, is na de zomervakantie het VVE aanbod verhoogd naar 16 uur, 4 dagdelen per week. De openingstijden zijn, in afstemming met scholen, aangepast voor alle peuters, dus ook voor niet doelgroep peuters. 
De middaggroep is gesloten en er is een extra peutergroep geopend in de ochtend. Resultaat: Een uitgebreid aanbod voor VVE kinderen, een leegstaand lokaal ingericht en in gebruik genomen en meer rust op de locatie. 

De gemeente Altena bood kinderopvangorganisaties de gelegenheid om deze wijziging door te voeren op de locaties binnen de gemeente vanaf 1 januari 2021. In aanloop naar deze datum hebben wij de laatste maanden van 2020 gebruikt om de overige VVE locaties gereed te maken. 

Kinderopvang is een vak!
Pedagogische kwaliteit staat hoog in het vaandel. Afgelopen jaar hebben wij daarom wederom 
ingezet op het scherp houden hiervan. Er stond een interactieve inspiratie-avond met interessante thema’s voor medewerkers op de rol; maar helaas gooide corona roet in het eten. De pedagogisch coaches hebben vervolgens ingezet op individuele coaching aan de hand van een thema: sensitieve responsiviteit, ontwikkelingsstimulering, structureren en grenzen stellen, praten en uitleggen en respect voor autonomie. Medewerkers werken hiervoor iedere 2 maanden een verdiepende opdracht uit. Blijven leren en ontwikkelen; kinderopvang is een vak!

De pedagogisch coaches startten in 2020 met het ontwikkelen van speelgoed en inrichtingsbeleid wat in 2021 verder geïmplementeerd wordt. Zo blijft er oog voor de inrichting van de groepen en gebruik van materialen. Bij iedere leeftijd hoort een inrichting en materialen die passen bij de behoeften van het kind. Medewerkers worden ondersteund bij het inrichten van de groepen, het creëren van uitdagende hoeken, en de keuze van speelmateriaal. Zo is op locatie de Roubosstraat in Werkendam een extra voorschool groep ingericht en heeft BSO de Esdoornlaan in Sleeuwijk een geweldige metamorfose ondergaan. 

Medio 2020 namen zes medewerkers een diploma in ontvangst voor de opleiding GPM 4 (pedagogisch medewerker niveau 4), startte een groep medewerkers met de VVE basisopleiding en rondden twaalf mensen de KIJK-training (observatie- en registratiesysteem ten behoeve van de ontwikkeling van het kind) af.

Locatie de Richter in Werkendam opende, in navolging op de locatie de Esdoornlaan in Sleeuwijk, een BOEK-start locatie in aansluiting met de bibliotheek en is een training Voorleescoördinator gepland voor vier medewerkers. 

Veiligheid en kwaliteit
Ook op het gebied van veiligheid is in 2020 veel in kaart gebracht; Onze facilitair coördinator zette grote stappen in de digitalisering van het systeem voor Risico inventarisatie Veiligheid en Gezondheid op de locaties en de organisatie van BHV- en EHBO-opleidingen voor medewerkers en de borging daarvan op alle locaties. 

Eind 2020 is een werkgroep Kwaliteit samengesteld, bestaande uit pedagogisch medewerkers, 
assistent leidinggevenden en de divisiemanager. Deze werkgroep is gestart met het herijken van het Kwaliteitshandboek, zodat afspraken, protocollen en beleid weer up-to-date onderdeel zijn van het werk in 2021.  

Intensivering samenwerking externe partners
2020 is ook ingezet op intensievere samenwerking met externe partijen. De pedagogisch coaches investeren in het contact met GGD, CJG  en intern begeleiders op basisscholen in het belang van de doorgaande ontwikkelingslijn. En met resultaat, want partijen weten elkaar steeds beter te vinden. 

Ook wordt in sommige kernen de samenwerking met school verder geïntensiveerd. In de kern Werkendam is ingezet op verdere samenwerking met CBS het Baken en locatie de Richter. Dit resulteert in de nabije toekomst in een integraal kindcentrum. Ook in Raamsdonksveer is op locatie Krijgsmangeerde in samenwerking met BS de Ruif een kindcentrum  in ontwikkeling. In 2021 krijgt de visie van Trema op de aansluiting bij het onderwijs verder vorm in samenwerking met gemeente en onderwijs. 
 

 
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK

Met de noodzakelijke maatregelen in acht genomen, heeft het maatschappelijk werk in 2020 op volle toeren gedraaid. Waar mogelijk is beeldbellen ingezet als middel voor begeleiding en waar noodzakelijk konden cliënten op afspraak komen op locatie. Waar huisbezoek normaal gesproken een gangbare vorm van dienstverlening is, was het afgelopen jaar een uitzondering. 

De coronamaatregelen hadden en hebben grote impact op gezinnen en alleenstaanden, wat de maatschappelijk werkers terugzagen in de hulpvragen. Ondanks de aangepaste vorm van dienstverlening is de cliëntwaardering voor de hulpverlening met een 8,3 net zo goed als in 2019. 

Gemeente Geertruidenberg
Hoewel een groot deel van het jaar de inloopspreekuren geen doorgang konden vinden, bleven cliënten zich melden aan de deur. Met iedere cliënt is een persoonlijke afspraak gemaakt zodat we op een veilige manier hulp konden bieden. De vraag was echter onverminderd hoog. Sterker nog, de gemeente en andere zorgaanbieders verwezen klanten naar het maatschappelijk werk omdat wij beschikbaar waren. Thuiswerken was voor de maatschappelijk werkers in Geertruidenberg geen optie.

Ontwikkelingen
Het aantal arbeidsintensieve en complexe hulpvragen neemt toe. Er worden veel mensen met een niet-Nederlandse achtergrond naar het algemeen maatschappelijk werk doorverwezen. Wat opvalt is dat deze cliënten vooral moeite hebben met bepaalde (praktische) zaken zoals financiën, huisvesting, zorg etcetera. Deze hulpvragen kosten relatief veel tijd qua uitzoekwerk, begrijpelijk informeren en praktisch regelen. 

De wachttijden voor de GGZ zijn dusdanig lang dat cliënten tussentijds naar het maatschappelijk werk worden verwezen. Daarnaast worden niet alle cliënten meer in behandeling genomen door de GGZ (te complex, niet-behandelbare problematiek). Ook deze cliënten komen bij maatschappelijk werk terecht. Deze groep blijft onder begeleiding bij het maatschappelijk werk, waardoor sprake is van langere doorlooptijden. De landelijke stuurgroep GGZ heeft een Plan van Aanpak ingediend bij staatssecretaris Blokhuis, waarmee de GGZ nauwere samenwerking wil met het Sociaal Werk zodat deze cliënten beter geholpen worden en de wachttijden verkorten. 

Gemeente Altena
Ook in de gemeente Altena kwamen veel cliënten op doorverwijzing van andere organisaties bij ons terecht omdat die partijen van huis uit niet de hulp konden bieden die noodzakelijk was. In korte tijd is het maatschappelijk werk bedreven geworden in digitale hulpverlening. De budgetcursus voor 
jongeren is online gegeven en de assertiviteitstraining hebben we in eerste instantie afgebroken, maar vervolgens in een grotere ruimte alsnog aangeboden. 
 

Ontwikkelingen
We signaleren een toenemend aantal mensen dat dak- en thuisloos is. Het gaat hier om mensen van alle leeftijden en met verschillende achtergronden. We hebben de samenwerking met Stichting Maatschappelijke Ondersteuning en woonzorgadvies geïntensiveerd. Daarnaast zien we, juist nu veel hulpverlening digitaal wordt geboden, dat een groot aantal mensen moeite heeft met het gebruik van digitale middelen. De samenleving is voor veel cliënten te ingewikkeld geworden. We zien daardoor ook meer eenzaamheid. 

In de aanpak Vroeg Eropaf, waarbij mensen met betalingsachterstanden in een vroeg stadium actief worden benaderd door het maatschappelijk werk, hebben we steeds vaker te maken met jonge 
jongens met flinke schulden. 

 

Feiten uit de praktijk
•    Voor de psycho-sociale hulp bij schulden werken we, in lijn met besluitvorming door gemeente 
   Altena, sinds 2020 samen met Kredietbank Nederland en niet meer met Kredietbank 
   West-Brabant.
•    De online budgetcursus is gevolgd door een onbekend aantal deelnemers omdat zij anoniem 
   online konden meekijken. 
•    De assertiviteitstraining telde 11 cliënten.
•    Het AMW heeft in een gezamenlijk leertraject een visie en werkwijze ontwikkeld voor de 
   hulpverlening aan hotelouders. Hotelouders zijn ouders van wie de 18+ kinderen nog     
   thuiswonen en waarbij problemen ontstaan als gevolg van de verschillen in inzicht en leefwijze
   tussen ouders en kinderen. De AMW’ers liepen er tegenaan dat zij allemaal met deze 
   problematiek te maken hebben in hun praktijk, maar dat er geen gedeelde kennis was over 
   een effectieve aanpak. Met elkaar is deze aanpak ontwikkeld en is tevens ervaring opgedaan in
   het leren als team.
•    Het sociaal wijkteam in Altena, waar het AMW deel van uitmaakte, is opgeheven. In overleg 
   met de gemeente wordt gezocht naar een andere invulling om tot integrale samenwerking te 
   komen. In de praktijk weten professionals elkaar goed te vinden. 
•    Naast goede dienstverlening hebben maatschappelijk werkers meer talent in huis. 
   In coronatijd boden we hier ruimte voor. Maatschappelijk werkster en zangeres Elrieke van
   Gelderen trad bijvoorbeeld op in Zorgcentrum de Molenwiek. 

AMW_huis.png
 
FACTSHEET AMW
AMW-p1.png
AMW-p2.png
AMW-p3.png
AMW-p4.png
 
WOONZORGADVIES EN -INDICATIE

Mensen met een ziekte of beperking blijven tegenwoordig zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Met het verloop van de tijd kan de huidige woning niet meer geschikt zijn en zal aangepast moeten worden. Er wordt door de woonzorgconsulent dan niet alleen naar de bouwtechnische en financiële kant van de noodzakelijke aanpassing gekeken maar ook naar het welzijn van de mensen en de zorg die eventueel nodig is.

De consulent woonzorg van Trema beantwoordt de vragen die mensen hebben wanneer ze tegen de beperkingen van hun woning aanlopen. Zij is onafhankelijk en begeleidt mensen naar een geschikte woning (woonzorgcomplex of aangepaste woning) als aanpassingen in de eigen woning geen optie zijn. Samen met de corporatie geeft zij uitleg over de toewijzing van zorgwoningen en met de WMO-consulenten begeleidt zij woningzoekenden naar een aangepaste woning.

Jaarlijks overleggen ongeveer 200 woningzoekenden met de woonzorgconsulent over hun situatie. Het gaat hier niet alleen om ouderen. Mensen in alle leeftijden kunnen te maken hebben met beperkingen.  

Op basis van de verkregen informatie maken mensen zelf een keuze hoe zij verder willen. Vaak zien we dat dit een langdurig proces is wat soms meerdere jaren duurt. De contacten van dewoonzorgconsulent met de klanten zijn dan ook divers: van één gesprek per jaar tot meerdere
gesprekken opeenvolgend.

Trudy Roubos

Woonzorgadviseur

 

Trudy.png
 
GESCHIKT WONEN IN ALTENA - MIJN HUIS OP MAAT

Zo lang mogelijk veilig en comfortabel thuis blijven wonen; dat is waar het project Geschikt Wonen in Altena zich op richt. Het project staat landelijk ook wel bekend onder de naam Mijn Huis op Maat. 

Zicht op de veiligheid van een woning, vraagt om een persoonlijk woonadvies. Elke woning en bewoner is immers uniek. Om dit advies op maat te geven, zijn er in de gemeente Altena vrijwillige woonscanners door Trema opgeleid. Zij komen, op verzoek langs voor een gratis huisbezoek. Samen met de bewoner lopen zij door de woning en brengen daarna een advies uit met daarin de verbeterpunten voor de woning. Het woonadvies geeft ook een indicatie van de kosten. De bewoners kunnen daarna zelf aan de slag gaan of er een professional bij halen. 

Veiligheid en zelfstandigheid staan voorop. Deze service is niet alleen voor ouderen, maar voor eenieder die voorbereid wil zijn op de toekomst.

Naast de persoonlijke huisbezoeken kan men ook gratis online een Huistest doen en alle verbeterpunten van de woning zelf op een rijtje zetten. Vanwege de coronacrisis is er in het verslagjaar maar één, wel drukbezochte, voorlichtingsbijeenkomst gehouden in Werkendam. 
Hierdoor is ook een minimaal aantal huisbezoeken afgelegd. Bij de voorlichtingsbijeenkomst is samengewerkt met Rabobank Altena-Bommelerwaard.

Kees Braat

Coördinator

Geschikt wonen in Altena

 

Kees.png
 
FORMULIERENBRIGADE

Geertruidenberg
De Inloop voor Elkaar, formulierenbrigade, houdt twee keer per week, maandag- en donderdagochtend, spreekuur op het Tremakantoor in Raamsdonksveer. Hiervoor zijn drie vrijwilligers actief. Het aantal klanten tijdens het spreekuur wisselt van 0 tot 5 klanten per ochtend, waarbij over het gehele jaar 2019 een afname in hulpvragen is te zien en binnen de groep hulpvragers een toename in 
mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. 

Incidenteel helpen de vrijwilligers klanten aan huis. De vrijwilligers zijn getraind in oplossingsgericht werken, wat betekent dat er samen met de hulpvrager gekeken wordt wat er concreet geleverd, opgelost of aangepakt moet worden. De vrijwilliger spreekt met de klant af wie wat doet in het proces. Bij sommige mensen lukt dit echt niet omdat er onvoldoende competentie is om het zelf te leren. 

Altena
In navolging van de werkwijze in gemeente Geertruidenberg waar met de Inloop voor Elkaar vrijwilligers klanten helpen met het invullen van formulieren, zoals het aanvragen van belasting- of gemeentelijke toeslagen of kwijtscheldingen, is na de zomer in de gemeente Altena in De Werf in Woudrichem een wekelijks inloopspreekuur gestart.

 Trema biedt deze dienst in samenwerking met Pro Seniore, die een inloopspreekuur heeft in het gemeentehuis in Aalburg. De bekendheid onder inwoners met deze spreekuren is nog onvoldoende waardoor er nog maar beperkt gebruik van gemaakt is. Naast de spreekuren helpen ook vrijwillige 
ouderenadviseurs en een aantal vrijwilligers met het invullen van formulieren aan huis. Vijftien inwoners in Altena hebben structurele ondersteuning bij hun administratie van een vrijwilliger. Hierbij ordent de vrijwilliger de financiële documenten en controleert of betalingen zijn verricht. Wanneer de financiële situatie te ingewikkeld is, verwijst de coördinator van de Formulierenbrigade de casus door naar het maatschappelijk werk.

De praktijk leert dat nog steeds veel mensen moeite hebben met het invullen van formulieren. Voor een deel is dit het gevolg van het onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal en voor een deel zijn formulieren soms te technisch van aard, waardoor ze onvoldoende begrepen worden.  Voor een aantal mensen blijft de vraag om hulp bij het invullen van formulieren bestaan.

 
OW-koffie.png
OW-beweeg.png
OW-dank.png
OUDERENWERK

Binnen het ouderenwerk in Altena is een rijk aanbod dat voor een deel verschilt per kern als gevolg van subsidie-afspraken die stammen uit de tijd dat gemeente Altena nog drie gemeentes waren. Per 2022 komt hier verandering in. 

In 2020 is een groot deel van de activiteiten vervallen en is geïnvesteerd in een persoonlijke benadering om zicht te houden op en betrokken te blijven bij het welzijn en de gezondheid van de inwoners op leeftijd, maar ook bij de vrijwilligers die normaal gesproken actief zijn binnen het aanbod van Trema Ouderenwerk. Binnen de geldende Coronamaatregelen is steeds gekeken naar wat er wél kan. We onderhielden goed contact met ons netwerk ouderenbonden, bewonersverenigingen en Senioren Platform Altena om signalen op te vangen en ouderen goed te informeren, maar de partijen ook te stimuleren zelf contact te zoeken met de leden. 

Maaltijdservice 
De maaltijdservice liep met enige aanpassingen door. Er zijn weinig vrijwillige chauffeurs uitgevallen. We hebben 116 positieve vrijwilligers die het werk graag doen. Als dank voor hun inzet komen we normaal gesproken jaarlijks bij elkaar voor een gezamenlijke maaltijd. Als alternatief boden we dit jaar een tegoedbon voor een warme maaltijd, inclusief een drankje en een kop koffie na, in het restaurant van AltenaHove  Almkerk en de Lemmenskamp te Woudrichem. 

In november op de Dag van de vrijwilligers kregen alle maaltijdbezorgers een bos bloemen vanuit de gemeente Altena uitgereikt door de wethouders. De cliënten van de maaltijddienst hebben in november bij hun maaltijdbox ook een kaartje gekregen vanuit Trema om hen een hart onder de riem te steken.

Het aantal vrijwilligers in deze dienst is redelijk stabiel gebleven. 

 

Vrijwillige ouderenadviseurs (Voa)
De vrijwillige  ouderenadviseurs mochten de cliënten niet meer aan huis bezoeken. Er is  telefonisch contact onderhouden en als een huisbezoek toch noodzakelijk was, is deze in de tuin op 1,5 meter afstand gedaan. We hebben onze voa-cliënten ( 220 personen ) in november allemaal een kaartje van Trema gestuurd met een theezakje en een persoonlijke boodschap van hun eigen voa. 

Project Koffiepraat
In samenwerking met Pro-seniore en de gemeente hebben we een nieuw project Koffiepraat opgezet ( ouderenadvies on tour ) in het kader van het programma ‘Een tegen eenzaamheid’. Met dit project wilden we onszelf op een andere manier laten zien, meer mensen bereiken en benaderen. Juist die mensen die niet zo snel uit zichzelf om hulp vragen. 

Er waren twee pilots gepland:
•    Koffiepraat op de markt. Vanuit een kraampje met koekjes en flyers mensen aangesproken en
   verteld over onze diensten, mensen uitgenodigd om ‘ergens op locatie op de koffie te komen’, 
   informeren en betrokken zijn. Vanwege aanscherping van de maatregelen in november is deze 
   pilot meteen weer stilgelegd. 
•    In de toekomst is het de bedoeling alle kernen langs te gaan en via Koffiepraatjes op straat 
   mensen aan te spreken. Zo willen we ook mensen bereiken die nog niet met ons bekend zijn. 
   Maar ook de drempel verlagen voor mensen die de stap nog niet aandurven om via ons hulp te 
   vragen.

Beweeglessen
De beweeglessen zijn doorgegaan tot het binnen de maatregelen niet meer paste. 

Klussendienst en Repair Café
De Klussendienst Altena ging en gaat laagdrempelig door. Klussen in de tuin zijn uitgevoerd. Voor de klussen binnenshuis is voortdurend een afweging gemaakt in hoeverre deze noodzakelijk waren en hoe de klus op verantwoorde wijze kon worden uitgevoerd.

Het Repair Café is in het voorjaar gestopt, in het najaar weer opgepakt, maar vanaf november weer gestaakt. In Werkendam is in februari 2020 het eerste Repair Cafe, succesvol met veel binnenloop van klanten, gestart. Helaas hebben we maar twee keer open kunnen zijn. Er is een nieuwe groep vrijwilligers die we ‘warm houden’ tot we weer kunnen starten.

Ouderensteunpunten
Twee sociaal werkers begeleiden de activiteitencommissies  in acht steunpunten in voormalig gemeente Werkendam in hun enthousiaste plannen om de bewoners van de woonzorgcomplexen en bewoners uit het dorp activiteiten aan te bieden waardoor eenzaamheid vermindert en geestelijke en lichamelijke gezondheid en welzijn worden gestimuleerd. Activiteiten zoals wandelen, gym op muziek, bingo, sjoelen, kaarten, eetbijeenkomsten, biljarten, spelletjes middagen en/of ‘gewoon’ een gezellig kopje koffie met een praatje.

Helaas gingen veel geplande activiteiten, zoals vissen in Hank met visvereniging de Vrolijke vissers  niet door. Er is door diverse instanties en vrijwilligers, kerken en het Altenacollege aan de bewoners van woonzorgcomplexen en dorpsgenoten gedacht door soep, koek en kerst chocolade aan de deur of door de brievenbus aan te bieden. 

 
 
JONGERENWERK

Met preventief jongerenwerk zoeken wij jongeren op straat op en gaan met ze in gesprek. We stimuleren en ondersteunen ze om activiteiten te ontplooien en op die manier mee te doen aan het maatschappelijk leven. Daarnaast zijn we beschikbaar en spreken we actief met de jongeren,

één-op-één of in groepjes of op scholen en geven voorlichting over de uitdagingen en verleidingen waarmee ze te maken hebben in hun ontwikkeling naar gezonde, participerende volwassene. 2020 was een moeilijk jaar voor deze doelgroep door de beperkingen en de lange dagen achter een scherm voor thuisonderwijs. 

Intern was het een roerig jaar voor het jongerenwerk vanwege de complete wisseling van het team in Altena en langdurige uitval door ziekte van een medewerker in Geertruidenberg. Jongerenwerk staat of valt met het vertrouwen dat jongeren hebben in de jongerenwerker. Dit opbouwen, kost tijd. Daarnaast zijn concrete doelstellingen voor en afspraken over een gezamenlijke aanpak met gemeente en het netwerk een voorwaarde voor succes.

In de gemeente Altena heeft dit nog onvoldoende vorm.

Geertruidenberg

Straathoekwerk
Wij signaleren veel ontwikkelingen tijdens de ambulante rondes. De groepen veranderen vaak van samenstelling en locatie. Dit maakt het lastig om ze goed in beeld te brengen. Wie staat waar? Wat is de groepsdynamiek en wat zijn de trends binnen deze groep? Op twee verschillende avonden gingen we de straat op en bezochten wij de kernen elke keer op een ander tijdstip. 

 

De jongeren geven aan dat er weinig te doen is en dat de corona tijd erg lastig voor ze is. Het drank- en drugsgebruik onder jongeren is hoog. Daarom gaan wij met regelmaat met de preventiemedewerkster van Novadic-Kentron de straat op. Doordat wij goed contact hebben met de jongeren, kan de preventiemedewerker makkelijker in gesprek komen met de jeugd als wij erbij zijn.

Activiteiten
We hebben verschillende (online) activiteiten aangeboden zoals een tumbling activiteit (30 deelnemers), online quiz (15 deelnemers), videobellen via houseparty (verschilt van 3 tot 10 deelnemers) en een wekelijkse online quiz over diverse onderwerpen zoals drugs, alcohol en seks. Hier reageerden gemiddeld 60 jongeren op. 

Buurthuis De Schelf
Buurthuis De Schelf biedt activiteiten voor jongeren. In overleg met de beheerders van het buurthuis hebben de jongerenwerkers een beloningssysteem opgezet. Voor iedere week dat jongeren goed hadden opgeruimd en geen grote mond hadden, kregen ze 50 punten. 

Bij elke 200 punten werd er een activiteit naar keuze georganiseerd voor de jongeren. We hadden een ideeënbox waar jongeren hun wensen voor activiteiten in konden doen. Dit is wegens Covid-19 helaas maar één maal gelukt. Tijdens deze activiteit gingen we rodeo rijden met ongeveer 15 jongeren. 

Coaching
Er zijn tien individuele hulpvragen van jongeren bij het jongerenwerk terecht gekomen. Drie daarvan zijn doorverwezen naar netwerkpartners en de rest is bij jongerenwerk gebleven voor een luisterend oor. De vragen gaan over middelengebruik, school en relaties. Dit is heel divers. 

Altena

Straathoekwerk
Hoewel de problematiek per kern verschilt, signaleren we een toename in drugsgebruik in de kernen. Jongeren geven zelf aan dat dit voortkomt uit verveling als gevolg van de Corona-maatregelen. Aangezien de samenstelling van groepen en de locatie waar ze verblijven voortdurend verandert, is het lastig om met de jongeren gericht in gesprek te gaan over bijvoorbeeld meldingen van vernieling en overlast. 

Werken vanuit accommodaties
Aan het begin van het jaar hebben we in dorpshuis en sporthal Vlechtwerk in Werkendam activiteiten kunnen aanbieden waar jongeren enthousiast op af kwamen. Tijdens de activiteiten was er gelegenheid voor gesprekken en een persoonlijke benadering. De jongeren kijken uit naar versoepeling van de maatregelen zodat de activiteiten weer opgepakt kunnen worden.

Afgelopen jaren is veel tijd gestoken in de realisatie van een ontmoetingsruimte bij de ijsbaan in Sleeuwijk. Op deze locatie wordt het mogelijk om workshops, activiteiten en individuele coaching te bieden aan jongeren. Doordat een juridische procedure is aangespannen tegen de plannen op deze locatie door een buurtbewoner liggen tot op heden alle plannen te wachten op de plank.

Coaching
In 2020 zijn zes jongeren persoonlijk begeleid in een coachingstraject. De jongerenwerkers zijn geen hulpverleners en verwijzen jongeren met een hulpvraag die vraagt om specifieke expertise door naar het maatschappelijk werk of andere netwerkpartners.

Samenwerking met scholen en gemeente
Wij blijven investeren in de samenwerking met middelbare en basisscholen en de bekendheid van het jongerenwerk. Normaal gesproken verzorgen wij gastlessen over middelengebruik, social media, omgaan met groepsdruk. Dit jaar heeft dit aanbod geen doorgang gehad, maar hebben wij wel afspraken gemaakt over het aanbod dat wij in 2021 kunnen doen. 

Het jongerenwerk is betrokken bij enkele projecten in de inrichting van de openbare ruimte. Het idee is om jongeren een rol te geven in de aankleding van bijvoorbeeld het park in Sleeuwijk en een fietstunneltje tussen Werkendam en Sleeuwijk. Dit krijgt verder vorm in 2021. 

JW_1.png
JW-wisseling.png
JW-online.png
INFORMELE ZORG

Binnen de informele zorg werken twee sociaal werkers: de mantelzorgconsulent en de consulent intensieve vrijwilligerszorg. De mantelzorgconsulent richt zich op de groep mantelzorgers met informatie, maar begeleidt ook mantelzorgers die overbelast zijn of dreigen te raken. De consulent 
intensieve vrijwilligerszorg richt zich op cliënten die niet in aanmerking komen voor professionele hulp, of die aanvullend op professionele hulp ondersteuning nodig hebben en geen of een beperkt sociaal netwerk hebben waar zij een beroep op kunnen doen. 


Grafiek
De unieke casussen uit de grafiek zijn mantelzorgers die overbelast zijn geraakt en cliënten zoals in de inleiding zijn benoemd. Met de inzet van informele zorg lukt het om deze mensen te ondersteunen met de helft van de inzet die het maatschappelijk werk gemiddeld genomen per casus besteedt. Deze vorm heeft een duurzaam karakter en is goedkoop.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Mantelzorgondersteuning
In het coronajaar zijn de mantelzorgers gewoon doorgegaan met het zorgen. Dat het dagelijks leven stil viel, gaf in eerste instantie voor zwaar belaste mantelzorgers juist verlichting. Het beperken van de sociale contacten om risico’s voor degene die ze verzorgen klein te houden, maakte ook dat veel mantelzorgers na verloop van tijd in isolement raakten. 

Trema kreeg meer hulpvragen van mantelzorgers die vast lopen. Deze groep vraagt niet snel om hulp maar de nood wordt steeds hoger en dat wordt ook gezien door andere hulpverleners, die op hun beurt doorverwijzen. Bij Trema Mantelzorg krijgen deze mantelzorgers begeleidende gesprekken.
In het voorjaar heeft de consulent alle bij Trema bekende mantelzorgers (meer dan 300) een kaartje gestuurd. Even een warme groet. Dit is erg gewaardeerd. 


De jaarlijks terugkerende activiteit rond de dag van de Mantelzorg is anders georganiseerd. In samenwerking met de regionale TV  Altena Nieuws is een leuk onderhoudend programma gemaakt. De wethouder schoof aan samen met een mantelzorger en een zorgvrager. Speciaal voor de uitzending was een mooi lied geschreven en dat is in de uitzending gezongen.

Deze uitzending was op 10 november op de dag van de Mantelzorg. Alle, bij Trema bekende mantelzorgers, ontvingen een uitnodiging om naar de uitzending te kijken met een kop koffie en een meegestuurde reep chocolade om zo toch het doel van de dag - informeel ontmoeten - vorm te geven.

Intensieve vrijwilligerszorg


Vanuit de informele zorg waren, in 2020, 88 klanten in beeld die ondersteuning ontvingen. 25 cliënten waren nieuw en 35 casussen zijn afgesloten. De ondersteuning kan in de vorm van inzet van een vrijwilliger (momenteel ongeveer de helft) maar ook op een andere manier, zoals het onderzoeken van de daginvulling, -besteding, het sociaal netwerk en activeren hiervan, of de klant activeren en stimuleren voor o.a. vrijwilligerswerk.  

De intensiteit qua ondersteuning verschilt per hulpvrager en kan per periode verschillen. Doel is mensen verder helpen;  een stap maken in zelfredzaamheid (of samenredzaamheid) en welzijn. In 2020 waren 27 vrijwilligers voor de intensieve vrijwilligerszorg actief.

Ontwikkelingen
GGZ problematiek: : In 2019 was er een verdubbeling te zien van klanten met een hulpvraag die 
raakte aan GGZ problematiek. In 2020 was de doelgroep met deze vragen even groot als het jaar 
daarvoor. Hierin kwam in de helft van casussen de hulpvraag vanuit de GGZ begeleiding; vragen om mee te denken in de hulpvraag en dit vertalen in een aanbod waarbij mogelijkheden in de regio zijn benut. Er is duidelijk behoefte aan maatjes en vormen van dagvoorziening. 

Er is het afgelopen jaar per klant zo goed mogelijk op maat gewerkt.  Er is onder andere samengewerkt met: Hartenbrigade, Cultuurpunt Altena, NPV, Buro Maks, POH’s, MEE, Consulent Participatie gemeente Altena en Makker (Prisma). In een aantal situaties is ook onderbouwing geleverd voor geïndiceerde ambulante ondersteuning via WMO. 

Sinds de Covid-19-maatregelen signaleren we een duidelijke toename in complexiteit van de casussen. In het algemeen bij alle klanten (die vaak al en klein netwerk hebben) maar in het bijzonder bij GGZ-klanten. Zeer regelmatig uiten cliënten gevoelens van neerslachtigheid en opvallend is het aantal uitingen van suïcidale gedachten. Er is steeds zo zorgvuldig mogelijk gekeken naar deze uitingen en gevoelens en hierop geanticipeerd in de vorm van doorverwijzing, overleg met collega’s, uitbreiden van het sociaal netwerk, inzet van een maatje, etc.

Toename van eenzame, kwetsbare ouderen. Dit is wederom een groep die afgelopen jaar in het oog sprong: hulpvragers waar de vraag rondom eenzaamheid prominent is. Wij zoeken steeds naar een passend antwoord. In deze periode was het moeilijk om mensen te kunnen ondersteunen met het aanbod dat er normaliter is. Er is zoveel mogelijk contact gehouden met de klanten door een speciaal Bel-Team van de (intensieve) zorgvrijwilligers. Toch is er ook bemiddeld naar Hartenbrigade, zijn er maatjes gekoppeld en o.a. bemiddeld naar WMO voor geïndiceerde dagbesteding of vorm van 
ondersteunende begeleiding. 

Overige inzet
•    Namens het Alzheimer café Altena hebben we als alternatief voor ontmoetingen maandelijks 
   een nieuwsbrief met een thema gestuurd naar het bestaande bezoekersbestand, maar ook 
   naar nieuwe ‘bezoekers’. De nieuwsbrief is gedeeld op sociale media.
•    Deelname aan de stuurgroep voor het nieuw op te zetten hospice in Altena. Dit initiatief komt 
   van een inwoner van de gemeente.
•    Thema-avond rond eenzaamheid voor samenwerkende kerken en diaconieën.
•    Intervisie-bijeenkomst met kleine groepjes vrijwilligers.
•    Voorlichtingsbijeenkomst over Dementie vriendelijke gemeente i.s.m. Gereformeerde kerk 
   Nieuwendijk en DRSN.
•    Participatie in dorpsraad en dorpsnetwerk Almkerk.
•    Advies over dementievriendelijke tuin Goezate Werkendam.
•    Scholing outreachend werken.

IZ_Mitzy.png

Mitzy de Groot

Consulent

Mantelzorgondersteuning

 

Bettina Kraaieveld

Consulent

Vrijwilligerszorg

GrafiekIZ.png